Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Niet zonder mij

Wendy Brokers
pubblicato da Kobo Originals

Prezzo online:
11,99

Wessel is alles wat advocate Lotte niet in een man zoekt. Maar aangezien hij de beste vriend is van haar zwager Jay, wordt ze vaker dan haar lief is met hem geconfronteerd. En niet alleen dat; ze blijkt hem ook nog eens nodig te hebben in een strafzaak.
Wessel begrijpt niet waarom zijn hart steeds weer sneller gaat kloppen van de ijzige en hooghartige Lotte. Toch doet hij haar een voorstel waarbij zij hem dichterbij moet laten komen dan ze wil.
Tot zijn verrassing stemt ze ermee in en ze merken ze dat ze misschien toch niet zo ongeschikt voor elkaar zijn als ze dachten. Maar voor een echte relatie hebben ze nog wel de nodige obstakels te overwinnen - niet in de laatste plaats hun eigen angsten.

`De manier waarop twee tegenpolen langzaam naar elkaar toegroeien is fantastisch. Je kunt niet anders dan verliefd worden op Lotte en Wessel!' - Marleen, Favoritez.nl.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Kobo Originals

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/07/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9781774533895

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Niet zonder mij"

Niet zonder mij
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima