Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Niet zonder ons

Wendy Brokers
pubblicato da Kobo Originals

Prezzo online:
11,99

Jay is erin geslaagd zijn droom waar te maken: hij studeert fysiotherapie en doet zijn senior stage in een kinderziekenhuis in Atlanta. Het valt Tess zwaar dat hij voor minstens vijf maanden in Amerika is. Niet alleen mist ze hem verschrikkelijk, maar zonder hem weet ze ook niet goed wat ze met zichzelf en haar toekomst aan moet. Ze stopt met een derde studie in nog geen vier jaar tijd, tot woede van haar ouders en ook die van Jay.
Tijdens een onverwachte confrontatie in Oostenrijk loopt de spanning zo hoog op dat Jay geen andere mogelijkheid ziet dan voor zichzelf te kiezen. Kunnen Jay en Tess elkaar nog terugvinden of is er te veel beschadigd?

`Leg de zakdoekjes klaar, want je gaat ze nodig hebben.' - Lisette Jonkman, auteur van de Verkikkerd- en Onbreekbaar-serie.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Kobo Originals

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/07/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9781774533871

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Niet zonder ons"

Niet zonder ons
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima