Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nieuw België
Nieuw België

Nieuw België

Tom Naegels
pubblicato da Lannoo

Prezzo online:
25,99

Dit boek beschrijft de geschiedenis van het naoorlogse België, meer bepaald van de dertig 'gloriejaren' van wederopbouw en economische boom na de Tweede Wereldoorlog tot de eerste verkiezing van het Vlaams Blok in 1978. Het vertelt die historie met de nadruk op de mensen die uit andere landen hierheen gekomen zijn, en op de invloed die ze daarmee hebben gehad. Want de sterke groei die West-Europa toen beleefde, zou onmogelijk zijn geweest zonder de arbeidsmigranten uit de landen rond de Middellandse Zee.

Migratie heeft van België een ander land gemaakt. 32% van de Belgen heeft vandaag de dag een migratieachtergrond. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was dat nog geen 5%. De impact die die nieuwkomers hebben gehad op de Belgische samenleving - op economisch, sociaal, cultureel en politiek gebied - is immens. Dit boek vertelt enerzijds de verhalen van de immigranten zelf - vooral van de drie grootste etnische minderheden: de mensen van Italiaanse, Turkse en Marokkaanse afkomst - en van de autochtonen die met hen samenleven. Maar het schetst anderzijds ook de bredere binnen- en buitenlandse context waarbinnen hun levens zich hebben afgespeeld. Op die manier wordt het ook een verhaal over 'België in de wereld' dat voor veel lezers nieuw zal zijn, aangezien het nu nauwelijks deel uitmaakt van onze gecanoniseerde Belgische geschiedenis zoals die in het onderwijs, in musea of in de media wordt overgedragen.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: specifici argomenti » Periodi storici » Storia del XX e XXI secolo » Storia: opere generali

Editore Lannoo

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 31/08/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789401479059

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nieuw België"

Nieuw België
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima