Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Niewidzialna wojna o Twoje ycie

Alfred J. Palla
pubblicato da Wydawnictwo Bogulandia

Prezzo online:
9,99

Niewidzialna wojna o Twoje ycie" odsania wypróbowane biblijne zasady walki duchowej, opisuje niezwyke przeycia i dowiadczenia, demaskuje sposoby dziaania szatana, a take pokazuje jak unika demonicznego wpywu i jak go usun. Oto niektóre z omawianych w niej tematów:
-Biblijne zasady zdrowia
-Niebezpieczestwa niekonwencjonalnych terapii
-Faszywe uzdrowienia
-Dlaczego nie wszyscy zostaj uleczeni?
-Czemu Bóg toleruje zo?
-Czy chrzecijanie mog by zdemonizowani?
-Przyczóki i bastiony Szatana
-Przyczyny i symptomy zdemonizowania
-Ochrona przed demonami
-Posuga uwalniania
-Hierarchia królestwa ciemnoci
-Kltwy cice na narodach
-Duchowa walka o miasta
-Ordownictwo i spacery modlitewne

Czytelnik otrzymuje ksik nader potrzebn i napisan z ogromn wnikliwoci. Wród szerzcej si niewiary w istnienie szatana oraz przekonania o moliwoci naukowego wyjanienia wszelkich zaburze psychicznych, praca dr.

Alfreda Palli pozwala:
- dostrzec wyjanienie wielu niewytumaczalnych zjawisk,
- spojrze z perspektywy Nieba na dobiegajc kresu histori wielkiego boju dobra ze zem,
- umocni wiar, oywi nadziej, gbiej dowiadczy i odwzajemni mio.

Z ksik t powinien zapozna si kady, komu nieobca jest powana refleksja nad yciem. - dr n. med. Jacek Matter

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Wydawnictwo Bogulandia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2015

Lingua Polacco

EAN-13 9788363097196

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Niewidzialna wojna o Twoje ycie"

Niewidzialna wojna o Twoje ycie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima