Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

NÇN Y NSANLAR KÖTÜ EYLER YAPARLAR
kitab? her gün verdiimiz kararlar etkileyen dürtüleri
gün na çkaryor.

Gazete manetleri yoldan sapm iyi insanlarn öyküleriyle doludur. Bunlarn yan sra ailelerimizde, topluluklarmzda, arkada çevrelerimizde de saysz kendi kendini mahvetme ve baltalama davranlar sergilenmektedir. Bütün iyi niyetlere ramen, "iyi insanlar" genelde niçin yaptklarn anlamadan çok kötü eyler yaparlar?

New York Times'in en çok satan yazar Debbie Ford bizi farknda olmadmz ama her birimizin içinde bulunan ikiliin merkezine götürüyor: Bizi deerlerimize göre yaamaya sevgi alp sevgi vermeye, toplumumuza katkda bulunmaya zorlayan güç ile bizi alkoyan, çalmalarmz sabote eden ve sürekli kötü seçimler yapmaya yönelten gücü tantyor.
Ford, bastrlm duygularn er geç yüzeye çkn inceleyerek balyor. Deniz Topu Etkisi ismini verdii bu olguyu aratrarak bize kendi kendimizi mahvettiren davranlarmzn kaynan ortaya çkaryor. Karanlk ve aydnlk yanlarmzn sonsuz savan anlatyor, sonra olas felâketlerin tehlike iaretlerini saptayarak yaratmak için didindiimiz yaamlarmz niçin yok ettiimizi anlamamza yardmc oluyor.

Niçin yi nsanlar Kötü eyler Yaparlar, Ford'un bugüne kadar yazm olduu en kalc, en kapsaml, en güçlü eseridir. Ford insann kendi kendini baltalama biçimlerini meydana çkaran becerileri öreterek, gerçek hayata nasl ulalacan gösteriyor.

nce Kapak:

Sayfa Says: 280

Bask Yl: 2009

e-Kitap:

Sayfa Says: 175

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Butik

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Butik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785858379

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Niçin yi nsanlar Kötü eyler Yaparlar?"

Niçin yi nsanlar Kötü eyler Yaparlar?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima