Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nina av en slump

Michèle Lesbre
pubblicato da Sekwa förlag

Prezzo online:
11,24

Nina är frisörlärling i Roubaix i norra Frankrike, men hon drömmer om teatern, om att vara Nina i Tjechovs "Måsen" istället för Nina av en slump. Ninas mamma Suzy och hennes vänner arbetar på traktens enda återstående textilfabrik. Berättelsen utspelar sig under några få intensiva dagar då Nina letar efter en födelsedagspresent till sin mamma. Planerna korsas när den cyniske fabrikschefen Delplat hotar att lägga ner fabriken och tvingar fabriksarbetarna till strejk.
Översättning från franska: Lotta Riad

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Sekwa Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/02/2013

Lingua Svedese

EAN-13 9789186480721

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nina av en slump"

Nina av en slump
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima