Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nogle sange i bornholmsk hjemstavnsmal

K.H. Kofoed
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
5,24

"Interessen for hjemstavnen øges gennem fravær, og jo ældre man bliver, des stærkere vokser den. Saledes er det i hvert fald gaet mig. Personer og situationer fra barndommens og ungdommens ar har tegnet sig for mig i stedse tydeligere former, og jeg har i de senere ar prøvet at skildre disse i vers, skrevet pa hjemstavnsmalet."

Bornholmer og forfatter K.H. Kofoed har samlet en lang række gamle bornholmske sange, som er blevet sunget pa Bornholm igennem umindelige tider. Sangene er forsynet med noder og forklaringer af, hvordan de forskellige ord og bogstaver skal udtales. Bogen er en enestaende samling af den usædvanlige bornholmske kulturskat, som er sa særegen for øen.

Samlingen udkom første gang i 1932.

Kristian Hansen Kofoed (1879-1951) var en dansk politiker, lærer og forfatter. Han blev født pa Bornholm og bevarede stor tilknytning til sin fødeø livet igennem. K.H. Kofoed var finansminister for Det Radikale Venstre fra 1942 til 1943 og modtog i løbet af sit liv en række hædersbevisninger heriblandt Storkors af Dannebrogsordenen, Fortjenstmedaljen i guld og Dannebrogordenens Hæderstegn. Som forfatter er K.H. Kofoed særligt kendt for sit fem binds store værk om Bornholms politiske historie fra 1848 og op til 1936.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nogle sange i bornholmsk hjemstavnsmal"

Nogle sange i bornholmsk hjemstavnsmal
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima