Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Noord-Brabantse wapens en vlaggen

W.A. van Ham
pubblicato da Amsterdam University Press

Prezzo online:
0,00

In Noord-Brabantse wapens en vlaggen legt W.A. van Ham uit wat wapens en vlaggen eigenlijk zijn, hoe ze zijn ontstaan en worden gebruikt. Het hoofdbestanddeel bestaat uit een beschrijving van alle Noord-Brabantse wapens en vlaggen, gevolgd door de officiƫle toekenningen. Het is verbazingwekkend te zien hoe kleurrijk en fantasievol ze zijn vormgegeven, gebaseerd op historische gegevens. De tekst van deze uitgave is bezorgd door Gert Beuving, Joost de Graauw, Joss Hopstaken en Johanna Jacobs.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Storia locale, araldica, genealogia

Editore Amsterdam University Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/06/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789464560381

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Noord-Brabantse wapens en vlaggen"

Noord-Brabantse wapens en vlaggen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima