Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Notre - Dame'in Kamburu

Victor Hugo
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
4,60

"Quasimodo", Paskalya'dan sonraki ilk pazara verilen addr aslnda. XX. yüzyl Parisi'nde Notre-Dame Kilisesi'nin ön avlusundaki kerevete, kimsesiz bebekler braklrd. Barahip Frollo, böyle bir günde bulduu sakat bebei himayesine ald ve ona Quasimodo adn verdi. Onu büyüttü ve zangoçluk iini verdi; ancak çann sesi altn kalpli Quasimodo'nun giderek sar olmasna yol açacakt. Quasimodo, koruyucusu kabul ettii Frollo'ya büyük bir sevgi ve ballk duyarak büyür. Oysa barahip karanlk içdünyasna hapsolmu, dizginleyemedii nefretinin pençesinde kvranan biridir.

Hayat, çanlar ve Notre-Dame Kilisesi'nden ibaret olan Quasimodo, güzeller güzeli çingene kz Esmeralda'ya, ilk görüte büyük bir akla vurulur. Ne var ki barahibin gözü de Esmeralda'dadr. Esmeralda'nn dünyasndaysa Yüzba Phœbus'ten baka hiç kimseye yer yoktur. Artk sevgi ile nefretin, iyilik ile kötülüün kyasya mücadelesidir yaanan.
Victor Hugo, olaylar ince ince ördüü Notre-Dame'n Kamburu adl ünlü eserinde, insan hayatnda kaderin yerini de sorgulam, kaleme alndndan bu yana birçok sanat eserine, özellikle de filmlere esin kayna olan muhteem bir roman çkarmtr ortaya.

Notre-Dame'n Kamburu ayn zamanda Paris kentinin romandr. Hugo, ehrin o dönemini adm adm, duvar duvar, tarih tarih, o olaanüstü zengin diliyle anlatm, Paris'in, dier karakterlerden rol çalmasna yol açmtr.

nce Kapak:

Sayfa Says: 656

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 464

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750721311

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Notre - Dame'in Kamburu"

Notre - Dame
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima