Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

`Nummer 49' van Ted Dekker is het eerste deel van de nieuwe tweedelige serie `Zegels van waarheid', in de stijl van zijn eerdere serie `De Cirkel'. Wat als je opeens wakker wordt in een andere wereld? Het overkomt de blinde Rachelle. Zij ondergaat een behandeling in de hoop daarna weer te kunnen zien, maar er gaat iets afschuwelijk mis. Vanaf het moment van ontwaken reist Rachelle van de ene naar de andere wereld. Zij blijkt `Nummer 49' te zijn, de negenenveertigste in een rij van mystici van wie de geboorte al lang geleden is voorspeld. Het is de bedoeling dat zij beide werelden uiteindelijk zal redden. Hiervoor moet Rachelle op zoek naar de Vijf Zegels van de Waarheid. `Sfeervol. Spannend. Snel. Surrealistisch. Ontdek Dekker!' - BoekBloggenderwijs.nl Wijzigen

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio » Fantascienza » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza , Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/10/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789043530415

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nummer 49"

Nummer 49
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima