Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Johannes V. Jensen var en særdeles produktiv forfatter og gennem hele sit liv skrev han små tekststykker under genrebetegnelsen 'myter'. Som han selv formulerede det, brugte han myten som litterær genre til at belyse ting og fænomener uden om deres tidslige kontekst for i stedet at læse dem gennem et symbolsk og universelt perspektiv. Ofte præges teksterne af en essayistisk eller journalistisk stil, og mange af myterne blev da også trykt i aviser som Berlingske og Politiken, før de udkom i bogform. Johannes V. Jensen (1873 - 1950) var en dansk forfatter, oversætter og debattør. I 1944 modtog han Nobelprisen i litteratur og i 1999 kårede læserne af Politiken og Berlingske hovedværket "Kongens fald" til det 20. århundredes bedste roman, som også senere blev en del af Kulturkanonen. Jensen var særdeles produktiv og udover sine digte, skuespil og skønlitterære noveller og romaner, var han en flittig skribent af kronikker og debatindlæg til dagblade og tidsskrifter ligesom han står bag en række kulturkritiske artikler og essays.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Prosa letteraria » Racconti e antologie letterarie » Storia e Critica letteraria » Letteratura, storia e critica

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/07/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788726865974

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nye myter"

Nye myter
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima