Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Obra completa, 3

Vicent Andrés Estellés
pubblicato da 3i4 edicions

Prezzo online:
8,49

Aquesta Obra Completa -Nova edició, revisada- constitueix un nou projecte d'edició de l'obra estellesiana que conté estudis introductoris, un treball de reorganització cronològica de les obres i d'edició filològica dels poemes estellesians. En aquest tercer volum s'apleguen les següents obres: A mi acorda un dictat, Colguen les gents amb alegria festes, Renana, Homenatge il·lícit a Lluís Milà, Epitafis, Ritual, Rosa de nit, Quadern per a ningú, Per a tota la mort, L'amant de tota la vida, L'ofici de demà i El gran foc dels garbons.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore 3i4 Edicions

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/07/2016

Lingua Catalano

EAN-13 9788416789658

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Obra completa, 3"

Obra completa, 3
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima