Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Odam Temiz Tutmay Çok Severim

Shelley Admont - KidKiddos Books
pubblicato da KidKiddos Books Ltd.

Prezzo online:
0,00

Bu çocuk kitab, çocuklar sorumluluk almak ve odalarn düzenli tutmak konusunda tevik edebilir. Bu resimli kitab takip ederek küçük tavan Jimmy ve kardelerinin ders alma sürecine tanklk edebilirsiniz. Minik tavanlar, bu kitapta birlikte çalmay, odalarn temizlemeyi ve oyuncaklarn düzenlemeyi öreniyorlar.

Bu hikayeyi, çocuklarnza uyku vaktinde okumak uygun olabilir. Ayrca, tüm aile için de keyifli vakit geçirmeyi salayabilir!

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Storie di animali

Editore Kidkiddos Books Ltd.

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 20/07/2020

Lingua Turco

EAN-13 9781525930690

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Odam Temiz Tutmay Çok Severim"

Odam Temiz Tutmay Çok Severim
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima