Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mutsuz olduunda bir ordudan daha tehlikeli olabilecek bir kadn için yaplan Truva Sava'nn kahraman Odysseus bu savaa girmeyip ailesinden ve yurdundan uzakta kalmayabilirdi. Ya da bu savan bir parças olup olmama konusunda daha fazla düünebilir ve bambaka bir karar da alabilirdi. Ama Odysseus ancak dünyann en güzel kadn için yaplacak bir savan anlam olabilecek tek sava olduunu da biliyordu. Savan beraberindeki ykmlarn, aclarn, yitip giden hayatlarn ve umutlarn, çaresizliklerin, öfkenin ve korkularn gerçekten bir anlam olacakt.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica

Editore Pena Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/06/2016

Lingua Turco

EAN-13 9786055057305

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Odysseus: Benim Adm Hiç Kimse"

Odysseus: Benim Adm Hiç Kimse
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima