Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ogen zo grijs als regen

Sophie Tal Men
pubblicato da Kobo Originals

Prezzo online:
9,99

Bretagne meets Grey's Anatomy!

Marie-Lou, student geneeskunde, krijgt van de ene dag op de andere te horen dat ze voor haar stage naar het ziekenhuis in Brest wordt verplaatst. Het einde van de wereld in haar ogen. In Brest start de vijfentwintigjarige een nieuw leven, ver weg van haar familie en haar geboortestreek Savoie. Het zorgeloze en luchtige karakter van Marie-Lou wordt al snel meedogenloos vermengd met de harde realiteit van het ziekenhuis, de diensten op de spoedeisende hulp en het contact met de zieken. En dan ontmoet ze midden in de nacht opeens de surfer Matthieu. Lukt het Marie-Lou om een plekje voor hem vrij te maken in haar drukke leven?

Een onverbiddelijke liefdesrelatie, een onverbloemd portret van de ziekenhuiswereld, verhalen over vriendschap en veel veerkracht zorgen voor een verrassende en hartverwarmende serie.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Kobo Originals

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/07/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9781774535165

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ogen zo grijs als regen"

Ogen zo grijs als regen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima