Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bugün iî-Sünnî ilikilerinde bir gerilim hâkimdir. slam dünyasnda en çok müntesibi bulunan iki mezhep arasndaki sosyo-politik ilikiler, yalnzca mensuplarnn deil, bütün slam'n kaderini etkileyebilecek bir mahiyet arz etmektedir. Bu gerilimin arka plannda güncel siyasî tartmalarn bulunduunda kuku yoksa da hiç kukusuz daha köklerinde karlkl alg problemleri yatmaktadr. Bu yüzden iki mezhep arasndaki ihtilaflar körükleyen olumsuz algnn tarihsel köklerini tespit etmek, Müslümanlarn birbirlerine baklarndaki sorunlu bak açlarn ortaya koymak ve böylece atalarndan miras aldklar paradigmalarla hesaplamalarn salamak, sadece akademik bir merak deil, ayn zamanda toplumsal bir görev tekil etmektedir.

Elimizdeki eser, söz konusu bak açsnn ortaya çkard bir doktora tezidir. slam Mezhepleri Tarihi'nin en velüt geleneklerinden birisi olan Earî gelenein iîlik algsnn mahiyetini, tarihsel köklerini ve sorunlu yönlerini tespit etmeye odaklanmaktadr. Çünkü bu gelenek, bugün dahi mezhepler üzerine yaplan aratrmalarn en temel referans kaynaklar arasnda yer almakta ve çok sayda insann mezheplere baknn genel çerçevesini belirlemeye devam etmektedir.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Islam » Civilà islamica , Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali

Editore Astana Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/06/2020

Lingua Inglese

EAN-13 1230003959848

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Olgu ile Kurgu Arasnda E'ari Gelenein iilik Algs"

Olgu ile Kurgu Arasnda E
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima