Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Om Avspärrningen av Xiao Bai

Nina Ulmaja - Viola Bao
pubblicato da Nirstedt/litteratur

Prezzo online:
2,19

Viola Baos efterord till Avspärrningen av Xiao Bai.

Om Avspärrningen:

Shanghai 1940, under den japanska ockupationen. I en laglös stad rör sig utländska affärsmän och diplomater, agenter och dubbelagenter, landsförrädare och patrioter sida vid sida. Medlöparen herr Ding dödas i ett sprängattentat, och japanska agenter spärrar av huset för att hitta förövaren. Ingen undgår misstanke, varken herr Dings eget följe eller människor som av en slump har befunnit sig i explosionens närhet. En författare som förhörs av de japanska officerarna berättar om en främmande kvinna han mött i trapphuset vid tiden för attentatet. Men hans historia har stora likheter med en följetong som han nyligen publicerat i boulevardpressen.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Nirstedt/litteratur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/11/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9789189066120

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Om Avspärrningen av Xiao Bai"

Om Avspärrningen av Xiao Bai
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima