Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Om Buddha återvände

Viktor Rydberg
pubblicato da Mimer bokförlag

Prezzo online:
1,47

Vad skulle Buddha tycka om han återvände till vår moderna tid? Vad skulle han säga till de vetenskapsmän som påstår att de nu har avskaffat andligheten? Vad skulle han svara dem som med darwinismen som stöd anser att mänsklighetens högsta drivkraft är "striden för tillvaron"?

Viktor Rydberg ger här svar i en av sina bästa essäer, präglad av hans djupa kunnande, klarhet i argumentationen och en vacker framställning.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Om Buddha återvände"

Om Buddha återvände
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima