Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Om En handfull stoft av Evelyn Waugh

Thomas Engstrom
pubblicato da Modernista

Prezzo online:
2,19

Nyskrivet förord av författaren Thomas Engström till Evelyn Waughs En handfull stoft.

Om En handfull stoft:

»Den störste romanförfattaren i min generation
Graham Greene

Ingen har skildrat brittisk aristokrati elegantare än Evelyn Waugh. Och för den som inte kan motstå En förlorad värld finns ett rikt mästerverk att upptäcka i romanen En handfull stoft.
Tony Last har förlorat sin åttaårige son i en ridolycka. Nu inser han också att han länge bedragits av sin fru och är på väg att luras på sitt älskade barndomshem Hetton Abbey i en bitter äktenskapstvist. Hans lösning blir att följa med på en lika egendomlig som riskabel exkursion in i Sydamerikas djungler.
En handfull stoft är Evelyn Waughs mest lovordade verk. Satiren, epiken och den snabba dialogen får här ytterligare ingredienser av klassisk tragedi och febrigt vindlande äventyrsroman.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Prosa letteraria

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/09/2015

Lingua Svedese

EAN-13 9789176458006

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Om En handfull stoft av Evelyn Waugh"

Om En handfull stoft av Evelyn Waugh
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima