Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Om Falla (Eurydike) av Agneta Enckell

John Swedenmark
pubblicato da Nirstedt/litteratur

Prezzo online:
2,19

John Swedenmarks förord till Falla (Eurydike) av Agneta Enckell.

Om Falla (Eurydike):

"Det är en mångfald av förhållningssätt till livet (och enkannerligen till kvinnligheten) som passerar förbi på sextio sidor, som känns som många fler. Teman återkommer i olika sammanhang och tonarter, till exempel kvinnomord och fotografering, medan andra infall är mer aparta och ändå fogar in sig i helheten (...) Men soloinstrumentet är ändå verbet falla och dess avledningar, som återkommer hur många gånger som helst..." (Ur John Swedenmarks förord.)

Dettagli

Generi Non definito

Editore Nirstedt/litteratur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/07/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789198530193

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Om Falla (Eurydike) av Agneta Enckell"

Om Falla (Eurydike) av Agneta Enckell
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima