Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Om Farstu av Erik Beckman

Sara Abdollahi
pubblicato da Nirstedt/litteratur

Prezzo online:
2,22

Nyskrivet förord av Sara Abdollahi till Farstu av Erik Beckman.

Om Farstu:

»Utmärkande för den beckmanska estetiken och Farstudiktningen är hur språket möbleras om, hur syntaxen formar sig skevande efter ett slags barnets lekfulla blick och nyfikenhet. Form och innehåll smälter samman, ord blir också till handling. En maskopi mellan skrattet och döden registreras, centrum och periferi upplöses, och världen skildras i en skrattspegel.« (Ur Sara Abdollahis förord)

Dettagli

Generi Non definito

Editore Nirstedt/litteratur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/01/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789189066465

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Om Farstu av Erik Beckman"

Om Farstu av Erik Beckman
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima