Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Om Havet av Lennart Sjögren

Erik Bergqvist
pubblicato da Nirstedt/litteratur

Prezzo online:
2,19

Erik Bergqvists förord till Havet av Lennart Sjögren.

Om Havet:

"Havet är poesi på glid mellan deskriptiv rapport och hallucination, mellan det som är sett och det som är syn, kunde man säga. Naturlyrik är ingen riktigt passande term, även om 'naturen' tillhandahåller mycket av materialet och även om Sjögren då och då släpper fram lyriska stråk. Tonen och bildspråket drar mer åt myten, har ställvis något av drömmens tysta orkestermagnitud och lite ryckiga förflyttningar. Andra stycken har en mer samhällskritisk fason, med återhållen och för den delen inte så återhållen vrede." (Ur Erik Bergqvists förord.)

Dettagli

Generi Non definito

Editore Nirstedt/litteratur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/07/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789198530186

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Om Havet av Lennart Sjögren"

Om Havet av Lennart Sjögren
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima