Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Om Husfrid av Sonja Åkesson

Elisabeth Friis
pubblicato da Nirstedt/litteratur

Prezzo online:
2,22

Nyskrivet förord av den danska kritikern och litteraturvetaren Elisabeth Friis till Husfrid av Sonja Åkesson.

Om Husfrid:

"En avgörande viktig kvalitet hos Husfrid är att diktsamlingen utan vidare för in det reproducerande arbetet i poesin genom att sturskt förlägga texterna till de platser från vilka det förnimmande, kvinnliga subjektet faktiskt erfar världen: köket, soffan, frisörsalongen, barnkammaren. Den livsvärld som normalt är osynlig och som Husfrid inte endast synliggör, utan mättar med intensitet och närvaro." (Ur Elisabeth Friis förord.)

Dettagli

Generi Non definito

Editore Nirstedt/litteratur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/01/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789189066502

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Om Husfrid av Sonja Åkesson"

Om Husfrid av Sonja Åkesson
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima