Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Om Lycksalighetens ö av P.D.A. Atterbom

Otto Fischer
pubblicato da Nirstedt/litteratur

Prezzo online:
2,22

Nyskrivet förord av litteraturvetaren Otto Fischer till Lycksalighetens ö av Per Daniel Amadeus Atterbom.

Om Lycksalighetens ö:

"Den unge kung Astolf vantrivs i sitt kalla nordiska hemland och förflyttas på mer eller mindre magisk väg till Lycksalighetens ö där han förälskar sig i den sköna drottning Felicia och glömmer bort såväl sitt hemland som sin trolovade, prinsessan Svanhvit. Astolf och Felicia lever lyckliga på ön, men efter hand börjar Astolf vantrivas; han längtar efter något mer, något annat än vad paradistillvaron kan erbjuda, och trots Felicias protester och onda aningar lyckas han till sist ombesörja att han ska få återvända till sitt hemland." (Ur Otto Fischers förord.)

Dettagli

Generi Non definito

Editore Nirstedt/litteratur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/01/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789189066496

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Om Lycksalighetens ö av P.D.A. Atterbom"

Om Lycksalighetens ö av P.D.A. Atterbom
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima