Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Om Orfeus-sonetterna av Rainer Maria Rilke

Daniel Pedersen - Lars Sundh - Rasmus Pettersson
pubblicato da Modernista

Prezzo online:
2,19

Nyskrivet förord av litteraturvetaren Daniel Pedersen till Rainer Maria Rilkes Orfeus-sonetterna.

Om Orfeus-sonetterna:

Rainer Maria Rilke skrev sina berömda sonetter till den grekiske guden Orfeus under några få veckor i februari 1922, på slottet Muzot i Veyras, Schweiz. Efter en lång tids tystnad som diktare upplevde poeten enligt egen utsago »en storm i anden«, ett explosivt kreativt flöde under vilket Rilke både slutförde diktcykeln Duinoelegierna samt skrev alla sina femtiofem mästerliga Orfeus-sonetter. I dag räknas dessa två verk till de allra viktigaste i den europeiska lyriska modernismen.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/02/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9789178930692

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Om Orfeus-sonetterna av Rainer Maria Rilke"

Om Orfeus-sonetterna av Rainer Maria Rilke
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima