Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Om Sibirisk uppfostran av Nicolai Lilin

Lars Sundh - Roberto Saviano
pubblicato da Modernista

Prezzo online:
2,11

Roberto Savianos - författare till Gomorra - förord till Sibirisk uppfostran av Nicolai Lilin.

Om Sibirisk uppfostran:

I det omstridda och laglösa Transibirien, beläget mellan Moldavien och Ukraina, lever en tätt sammansvetsad grupp »hederliga kriminella« en gång deporterade av Stalin i enlighet med strikta koder för ritualiserad respekt och kompromisslös lojalitet. Här berättar tatueringar historien om en människas liv, »hederliga« vapen särskiljs från »syndiga« och auktoritet är något som alltid bör misstros. Utom kontroll för alla regeringar, och utanför samhällets gränser såsom vi känner det, upprätthåller URKA-kulturen värden som djup respekt för de äldre och ett orubbligt fasthållande vid sanningen, en hållning som utövas med passion och ofta med brutalt våld.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/08/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9789178932689

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Om Sibirisk uppfostran av Nicolai Lilin"

Om Sibirisk uppfostran av Nicolai Lilin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima