Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Om Utrota varenda jävel/Nu dog du av Sven Lindqvist

Athena Farrokhzad
pubblicato da Nirstedt/litteratur

Prezzo online:
2,22

Nyskrivet förord av Athena Farrokhzad till Utrota varenda jävel/Nu dog du av Sven Lindqvist.

Om Utrota varenda jävel/Nu dog du:

Med Joseph Conrad som vägvisare söker Sven Lindqvist i Utrota varenda jävel efter västerlandets ideologiska fundament och finner att det kommer ur rasismen och har sin naturliga slutpunkt i folkmordet. Nu dog du blir ett labyrintiskt formexperiment genom bombernas århundrade, 1900-talet, med alternativa vägar till undersökningens kärna.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Nirstedt/litteratur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/01/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789189066489

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Om Utrota varenda jävel/Nu dog du av Sven Lindqvist"

Om Utrota varenda jävel/Nu dog du av Sven Lindqvist
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima