Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Om julens härkomst [1899] av Nils Edvard Hammarstedt.

Nils Edvard Hammarstedt [1861 - 1939] anställdes 1890 av Nordiska museet och verkade mellan åren 1907 och 1928 som intendent på museet. Hammarstedt var folklivsforskare och först med att inrikta sig på svenska folkseder. 1902 utgavs hans Svenska folket och dess levnadssätt, seder och forntro - en översikt över hela ämnesområdet - som fick stor betydelse för utvecklingen av folklivsforskningen i Sverige.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/02/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789178933945

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Om julens härkomst"

Om julens härkomst
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima