Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In deze volledig herziene en sterk uitgebreide editie van zijn spraakmakende essay Onbehagen legt Bas Heijne de wereld van nu op de sofa en werpt een ontluisterend nieuw licht op de huishouding van onze beschaving. Bas Heijne is schrijver, essayist en columnist voor NRC Handelsblad. Hij schreef veelbesproken essays als Moeten wij van elkaar houden? (2011) en Mens/Onmens (2020; negende druk). 'Een van de scherpste denkers van onze tijd.' Rutger Bregman 'Een schitterend essay!' Adriaan van Dis 'Een scherp en intelligent, toegankelijk en geestig geschreven pamflet over het onbehagen in onze samenleving.' de Volkskrant 'Heijne is Nederlands beste tijdgeestfluisteraar.' Filosofie Magazine 'Bas Heijne is een schrijver met een bijzondere positie als columnist en essayist, die over een enorme verscheidenheid aan actuele onderwerpen en kwesties schrijft. Hij schrijft als een denker en denkt als een lezer.' Juryrapport P.C. Hooft-prijs 2017

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Antologie , Famiglia Scuola e Universit√† » Libri Scuola

Editore Prometheus, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/10/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789044646238

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Onbehagen"

Onbehagen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima