Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Na wat lijkt op een dubbele moord in een mennonietengemeenschap, zet journalist Audrey Anderson alles op alles om het verhaal erachter te ontrafelen. Samen met haar jeugdliefde, sheriff Colt Tanner, gaat ze op onderzoek uit. Ze ontdekken dat de maffia haar tentakels heeft uitgestrekt tot diep in de gemeenschap, en voor ze het weten raken ze zelf verstrikt in de wereld van de georganiseerde misdaad. En dan, net wanneer de ontknoping nadert, dreigt een duister geheim uit het verleden Audrey in te halen...

Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/06/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789402546545

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ondergronds gevaar"

Ondergronds gevaar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima