Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een professor aan de Sorbonne, groot kenner van het oeuvre van Joris-Karl Huysmans, ziet zijn land in 2022 aan de vooravond van de presidentsverkiezingen steeds verder polariseren: een burgeroorlog lijkt onvermijdelijk. De traditionele partijen zijn uitgespeeld, de strijd gaat tussen het Front National en de Fraternité musulmane (Moslimbroederschap). Op de valreep doet een van de leiders een politiekemeesterzet. Na de kalme triomf van De kaart en het gebied, waarmee hij de Prix Goncourt won, is Michel Houellebecq helemaal terug als Frankrijks grootste provocateur. Ook zijn bekende thema's keren terug: liefde, seks, eenzaamheid... Maar voor het eerst eindigt hij met een verrassend majeurakkoord. *In alle opzichten een onvervalste Houellebecq. [] Niemand is in staat zo'n geniepig, tegendraads, ergerlijk, schokkend en tegelijk gevoelig, poëtisch én grappig boek te schrijven. - Dirk Leyman op www.cobra.be *Michel Houellebecq komt terug met een politieke roman over een islamitisch geworden Frankrijk aan het einde van de tweede regeerperiode van François Hollande. Explosief. - Livres Hebdo *Een tamme Houellebecq, zonder islamkritiek? Laat me niet lachen. [] Voorbij de oppervlakte is het boek schokkender en vileiner dan islamkritiek. - Christiaan Weijts in De Groene Amsterdammer

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/05/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789029538862

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Onderworpen"

Onderworpen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima