Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De hechte band van de Reozzi's is onverwoestbaar. Maar in dit laatste deel van de Destino-trilogie dreigen de zorgvuldig uitgestippelde plannen van deze machtige Italiaanse familie onherstelbaar vernield te worden. Een spannende ontknoping met onverwachte wendingen, vurige passie en eeuwige liefde. Een spannende liefdesromance in een wereld van vetes, sterke familiebanden en de Italiaanse maffia.

~

Geen huis, geen werk, geen plan maar vooral geen toekomst met degene waarvan ze dacht dat hij de liefde van haar leven was. Ivy is er echter het type niet naar om bij de pakken neer te gaan zitten en gelooft dat er altijd een reden is voor elke gebeurtenis in haar leven. Vol goede moed volgt ze het pad dat haar wordt gegeven en stapt daarmee een wereld in waarvan ze het bestaan niet eens wist.

Een leven dat hem is opgelegd en een leven dat door hem is gekozen. Het dubbelleven dat Rocco Reozzi leidt is niet altijd simpel maar hij heeft alles onder controle. Tot zij verschijnt. Het kan niet, niet in dit leven. Zijn bestaan, waarin gevaar dreigt om iedere hoek, maakt het tot een onmogelijke liefde. Maar wat als het lot andere plannen heeft?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica » Chick lit e Rosa contemporanei , Romanzi e Letterature » Erotica » Rosa

Editore Kobo Originals

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/08/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9781774533420

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Oneindig"

Oneindig
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima