Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ongewone Sukses

Gabriel Agbo
pubblicato da Gabriel Agbo

Prezzo online:
4,49

Ongewone Sukses! God het jou bestem om suksesvol te wees. Dit is jou reg. Dit is jou natuur. Dit is reg hier in jou D.N.A. Jy het geen verskoning om 'n mislukking te wees nie. Alles was jy ooit nodig mag kry om dit in hierdie lewe te maak, is alreeds in jou geplant en is ook in die gebed. Waarheid. Hierdie boek sal jou oë oopmaak tot hierdie ewige waarheid. Jy kannie deur dit gaan en dieselfde bly nie.

Hier sal jy onderwerpe vind soos: Jy Kan Slaag, Dinge Is Nie Wel Nie? O Here, God van Hemel, Hy Hou Sy Verbond, Luister Na My Gebed, Ken Sukses en Guns aan My toe, Visie-Plan-Werk, Tydsberekening, Oorkom Struikelblokke, Dit is Gedoen! U sal die geheime ontdek van die rykste man wat ooit geleef het, die sterkste man en die mees invloedryke koning. Daar is ook gebede wat jou outomaties op die pad na sukses sit. God het jou nie ontwerp om te misluk nie. Hy het jou na Sy ewebeeld geskape. Dit beteken eenvoudig dat as Hy 'n sukses is, dan moet ons ook wees. Jy is gebore en gered om te slaag! Lees en word getransformeer.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali , Religioni e Spiritualità » Fede, politica e società » Religione, argomenti generali

Editore Gabriel Agbo

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/10/2020

Lingua Africano

EAN-13 9781071568637

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ongewone Sukses"

Ongewone Sukses
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima