Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Lisa's wereld stort in als Lucinda, de 13-jarige dochter van haar beste vriendin Kate, vermist raakt. Zij was immers vergeten dat het meisje zou komen logeren `Een van de beste en boeiendste boeken die ik in lange tijd gelezen heb. Dit boek kun je niet wegleggen. Een thriller die je met elke plottwist weer versteld doet staan.' - Tess Gerritsen Lisa's wereld stort in als Lucinda, de 13-jarige dochter van haar beste vriendin Kate, vermist raakt. Zij was immers vergeten dat het meisje zou komen logeren. Hoewel Kate volhoudt dat dit niet haar schuld is, weet Lisa beter. Als Lucinda maar niet gevonden wordt dreigt Lisa's familie onder de druk te bezwijken. Haar kinderen komen op school in de problemen, en ze ontdekt haar man Joe liegt over waar hij is. Om haar gezin te redden, ziet Lisa maar één uitweg: zelf Lucinda vinden. Maar die zoektocht brengt geheimen aan het licht die elk gezin zouden vernietigen. Uiteindelijk draait alles om de vraag: hoe ver ga je als moeder om je gezin te redden? Paula Daly schreef met `Ontaard' een veelbelovend debuut in de stijl van Sophie Hannah en SJ Watson.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/03/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789032514044

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ontaard"

Ontaard
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima