Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In Ontwaken in de hemel beschrijft Chrystal McVea haar eigen bijna-doodervaring. Als Crystal McVea met buikklachten wordt opgenomen in het ziekenhuis, verdwijnt opeens haar hartslag, pols en ademhaling. Het reanimatieteam is ervan overtuigd dat ze gaat overlijden. Als ze na negen minuten haar ogen weer opent, doet ze verslag van haar verblijf bij God, bij de Bron van het leven. Deze ontmoeting zet haar leven totaal op zijn kop, het neemt een totaal andere wending: voor Chrystal McVea staat vanaf dat moment vast: God bestaat, de hemel bestaat en dat Gods liefde voor iedereen is bestemd.

Dettagli

Generi Esoterismo e Astrologia » Occulto , Religioni e Spiritualit√† » Vita e pratica cristiana » Vita e pratica cristiana » Cristianesimo

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/11/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789043522298

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ontwaken in de hemel"

Ontwaken in de hemel
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima