Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ontwaken in verbijstering

Oliver Sacks
pubblicato da Bezige Bij b.v., Uitgeverij De

Prezzo online:
6,99

Ontwaken in verbijstering is het opmerkelijke verhaal van een groep patiënten die leden aan een mysterieuze en slopende aandoening: slaapziekte. Deze epidemie heerste in de jaren twintig van de vorige eeuw. Patiënten die de ziekte overleefden, kwamen terecht in een apathische toestand, totdat Oliver Sacks hun eind jaren zestig het nieuwe medicijn L-dopa toediende en ze ontwaakten. Deze genezing bleek echter niet in alle gevallen een zegen te zijn.

Oliver Sacks portretteert een bizarre ziekte en vertelt de aangrijpende verhalen van patiënten die opnieuw moeten leren leven in een veranderde en onbegrijpelijke wereld.

`Een van de mooist gecomponeerde en aangrijpende werken van onze tijd.' - The Washington Post

`Een meesterwerk.' - W.H. Auden

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/08/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789023495673

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ontwaken in verbijstering"

Ontwaken in verbijstering
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima