Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Onvoorwaardelijk

Penelope Ward - Vi Keeland
pubblicato da Singel Uitgeverijen

Prezzo online:
11,99

Aubrey wil alles achter zich laten en opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan - ze heeft alles geregeld. Maar een lekke band haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is daar Chance, een erg knappe (en ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet alleen Aubreys auto weer op de weg te krijgen, maar hij haalt haar ook over om de rest van de reis samen af te leggen.
Ze leren elkaar steeds beter kennen en vinden elkaar duidelijk erg aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat Chance haar op afstand wil houden. Ze komt er maar niet achter wat er precies aan de hand is. Wat heeft Chance te verbergen?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/06/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789021420974

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Onvoorwaardelijk"

Onvoorwaardelijk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima