Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Onze helden: Laura Tesoro

Bieke Van Gelder
pubblicato da Overamstel Uitgevers Belgie

Prezzo online:
4,99

Opgeven staat niet in het woordenboek van Laura Tesoro. Al vanaf het moment dat ze door haar ouders meegenomen werd naar hun werk op het toneel, wist ze dat ze zelf ooit op een podium wilde staan. De showbizz is een harde wereld, maar Laura bewijst dat ze meer dan haar mannetje kan staan. Van een gastrolletje bij Witse tot coach in The Voice Kids: Laura Tesoro is een echte ster!

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Libri per Conoscere » Arte » Luoghi e persone

Editore Overamstel Uitgevers Belgie

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/01/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789463962865

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Onze helden: Laura Tesoro"

Onze helden: Laura Tesoro
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima