Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Oorlog en terpentijn - Stefan Hertmans
Oorlog en terpentijn - Stefan Hertmans

Audiolibro Oorlog en terpentijn

Stefan Hertmans
pubblicato da Bezige Bij b.v., Uitgeverij De

Prezzo online:
11,99

Het verhaal van een kleine held in de Grote Oorlog die ervan droomde kunstenaar te worden.

Vlak voor zijn dood in de jaren tachtig van de vorige eeuw gaf de grootvader van Stefan Hertmans zijn kleinzoon een paar volgeschreven oude cahiers. Jarenlang durfde Hertmans de schriften niet te openen tot hij het wél deed en onvermoede geheimen vond. Het leven van zijn grootvader bleek getekend door zijn armoedige kinderjaren in het Gent van voor 1900, door gruwelijke ervaringen als frontsoldaat in de Eerste Wereldoorlog en door een jonggestorven grote liefde. In zijn verdere leven zette hij zijn verdriet om in stille schilderkunst. Stefan Hertmans' jarenlange fascinatie voor zijn grootvaders leven bracht hem uiteindelijk tot het schrijven van deze aangrijpende roman.

'De verste herinnering die ik aan mijn grootvader heb, is die aan het strand van Oostende.'

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Audiolibro

Durata 11:21.38

Pubblicato 01/03/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789403151908

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Oorlog en terpentijn"

Oorlog en terpentijn
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima