Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Oorlogsvisioenen

Cyriel Buysse
pubblicato da Rastro Books

Prezzo online:
0,88

Uittreksel:

Meneer Bollekens, senior, was een rijk, rijk man.
Ook meneer Bollekens, junior, was rijk, doch minder uit zichzelf, dan wel omdat zijn vader zulk een rijk, rijk man was.
Meneer Bollekens, vader, was weduwnaar en meneer Bollekens, zoon, was een gescheiden man.
De scheiding tusschen den zoon en zijn vrouw had plaats gehad terwille van een jeugdige dienstmaagd. De jonge vrouw had dat meisje kort na haar huwelijk in haar dienst genomen en zij was er zeer tevreden over en alles scheen uiterst best te gaan, tot de jonge mevrouw opeens beweerde, dat het niet meer ging en verklaarde dat het meisje dadelijk weg moest. Waarom zij zoo plotseling weg moest lichtte mevrouw Bollekens junior niet nader toe, maar des te krachtiger drong zij aan op onmiddellijk vertrek.

Cyrillus Gustave Emile 'Cyriel' Buysse (1859 - 1932) was een Vlaamse natuuronderzoeker en toneelschrijver. Hij schreef ook onder de volgende pseudoniemen: Louis Bonheyden, Prosper Van Hove en Robert Palmer.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Rastro Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/09/2020

Lingua Olandese

EAN-13 1230004210337

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Oorlogsvisioenen"

Oorlogsvisioenen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima