Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Operatie offshore

Jean-Claude Bartoll
pubblicato da Standaard Uitgeverij

Prezzo online:
4,99

Najahs eerste opdracht is om zich te laten recruteren als huurling door een oliemaatschappij die, gesteund door een Franse minister, een staatsgreep wil uitvoeren in een landje in het westen van Afrika: Cabinda." Achter de schermen van het Witte Huis trekken verschillende partijen aan de touwtjes. Onderling trachten ze elkaar uit te schakelen. Vooral Najahs werkgevers komen er niet goed vanaf. De dame moet zich vanaf nu zo goed als alleen weten te redden. Bij wie kan ze terecht met haar verhaal?

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura , Romanzi e Letterature » Avventura » Narrativa a Fumetti

Editore Standaard Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/07/2018

Lingua Olandese

EAN-13 5420077161469

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Operatie offshore"

Operatie offshore
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima