Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Opstanding, voor het eerst gepubliceerd in 1899, was de laatste roman van Leo Tolstoj. Ook vertaald als The Awakening. Het boek is het laatste van zijn belangrijkste lange fictiewerken die tijdens zijn leven zijn gepubliceerd. Tolstoj bedoelde de roman als een uiteenzetting van de onrechtvaardigheid van door mensen gemaakte wetten en de hypocrisie van de geïnstitutionaliseerde kerk. De roman verkent ook de economische filosofie van het Georgisme, waarvan Tolstoj tegen het einde van zijn leven een zeer sterke pleitbezorger was geworden, en legt de theorie in detail uit. Het werd voor het eerst serieel gepubliceerd in het populaire weekblad Niva in een poging geld in te zamelen voor de hervestiging van een derde van de Doukhobors uit Rusland.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore Madeley Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/03/2021

Lingua Olandese

EAN-13 1230004623304

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Opstanding"

Opstanding
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima