Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Opvoeden voor meer Rust en Vrijheid

Cristiana Franco
pubblicato da Growing up Together Uitgever

Prezzo online:
10,35

Opvoeden is een van de belangrijkste taken die ouders hebben. Het is echter niet altijd gemakkelijk en kan soms zelfs behoorlijk uitdagend zijn. Dit is waar "Opvoeden voor meer rust en vrijheid" van pas komt. Dit boek biedt ouders praktische tips en inzichten om hun kinderen op een positieve manier op te voeden en tegelijkertijd een gezinsleven te creëren dat gebaseerd is op harmonie, rust en vrijheid. Het boek biedt ook tips over het bevorderen van zelfstandigheid en zelfvertrouwen bij kinderen. Door kinderen te stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen en hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun eigen identiteit, kunnen ouders hen helpen om te groeien en zich te ontwikkelen op een manier die hen meer vrijheid geeft en tegelijkertijd rust en veiligheid biedt. Een ander belangrijk aspect in het boek is het belang van zelfzorg voor ouders. Opvoeden kan stressvol en overweldigend zijn en daarom is het belangrijk dat ouders ook goed voor zichzelf zorgen. Het boek biedt daarom inzicht in methoden en technieken die ouders kunnen gebruiken zodat ze beter in staat zijn om hun kinderen te ondersteunen.

Dettagli down

Generi Politica e Società » Donne » Maternità , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Consigli per i genitori

Editore Growing Up Together Uitgever

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/12/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789403634746

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Opvoeden voor meer Rust en Vrijheid"

Opvoeden voor meer Rust en Vrijheid
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima