Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Origjina e të mallkuarve

Alex Rim Runa
pubblicato da Egocorpse Edition

Prezzo online:
0,00

Çdo histori ka origjinën e saj. Gjininë dhe forcën morale përkatëse aty ku në më të shumtën e rasteve kulminojnë personazhë me një karakter unik për të njëjtën gjini, të cilët emancipojnë jetën e tyre jashtë çdo parashikimi të mundshëm, gjenialë e në të njëjtën kohë emblematikë për të njëjtën periudhë kohore në të cilën konkluzionojnë aktet përkatëse. Pikërisht këto të fundit shënojnë bashkëkohësit e secilit prej tyre, duke e transformuar e të tjerë akoma duke e transfiguruar në atë që ne sot quajmë pikërisht një histori.

Akt unik dhe i eliminuar nga libri Acta Monstrorum. Te tera te drejtat te rezervuara autorit. 2020

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Testi teatrali , Cinema e Spettacolo » Teatro » Testi e critica letteraria

Editore Egocorpse Edition

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/07/2020

Lingua Albanese

EAN-13 9788835867210

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Origjina e të mallkuarve"

Origjina e të mallkuarve
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima