Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Her ey olmak isterken hiçbir ey olamayan, gün gün, adm adm hem servetini hem kendini tüketen bir adamn, Osman'n hikâyesi bu roman.

Pahal markalarn, lüks yaamn gösteriine dalp bir kültürün, bir snfn yok oluunu, kendileri de o kültürle birlikte yok olmalarna ramen fark edemeyen bir kuan çarpc hayatn anlatyor Ayfer Tunç.

Müzik stüdyolarndan, araba galerilerinden, marinalardan geçip kapak kzlarnn sert gerçekliine çarpan bir hafriyat kamyonunun gece yars yapayalnz bir adama çarpt gibi çarpan bir hikâye.

Osman, uzun bir döneme yaylan esiz kurgusuyla edebiyatmzn en görkemli eserlerinden biri olmaya aday.

Kapak Kz'n ve Yeil Peri Gecesi'ni dinledik.

imdi söz sras Osman'da

Bugün ayn kaç, günlerden ne, berbat pansiyonlarn berbat odalarnda çile doldurduum kaçnc gün, bilmiyorum. Zaman bir yerde koptu gitti, geceyle gündüzü ayrt etmem bile zaman alyor artk, zaten bir önemi de yok. Be paraszm, perian haldeyim. Yarn ne yapacam, nasl sürecek bu yaam, bilmiyorum. Allah'm ben bu hale nasl geldim? Dütüüm bu halin sorumlusu kim?

(Tantm Bülteninden)

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750747335

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Osman"

Osman
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima