Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Osmanllarda Esrar ve Esrarkeler

Onur Gezer
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
3,46

Hayaller Sancann Kuru Sarholar: Osmanllarda Esrar ve Esrarkeler, kimileri için bela olan, kimileri içinse baka dünyalarn kaplarn aralayan esiz bir srrn Anadolu'daki ilginç serüvenini ele alyor.

Esrarn, yaratt "kuru" sarholuk karsnda tahtndan olmak istemeyen "sulu" sarholuun müsebbibi arapla kavgasn, Tanr'ya dolaysz yoldan ulamay arzulayan derviler elinde ayinlerin deimez bir parças haline geliini kendine konu ediyor. Toplumun her kesiminden kiiler arasna sokularak hekimler elinde ilaçken, sokaklarda akla düman bir zehre, airler ve edipler elinde vazgeçilmez edibi bir motife, frsatçlar gözünde gelire nasl dönütüünü ve idarenin bunu önlemeye yönelik sarf ettii bin bir türlü çabay, tüm serüveniyle, detayl, incelikli ve elenceli bir anlatmla okura sunuyor.

"Bugün ad anldnda çounlukla ahlâki ve yasad çarmlar uyandran esrar, son birkaç yüzyln deney tüplerinde yaratlan tehlikeli yapay hazlarndan efsanelerle örülü benzersiz geçmiiyle ayrlr. Snrlandrlmas güç tarihi, elden ele deien birbiriyle çelikili saysz rolle doludur. Yaratt bugün dahi merak konusu hallerle [esrar], kiminde korkaklarn cesaret, kederlilerin nee, iktidarszlarn ehvet, hayalgücü yoksunlarnn ilham kayna; kiminde uyumsuzlarn direni, avarelerin avuntu, manevi kaslar zayflarn esrime arac; kiminde ise düpedüz beladr."
ONUR GEZER

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/04/2021

Lingua Turco

EAN-13 9789750530982

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Osmanllarda Esrar ve Esrarkeler"

Osmanllarda Esrar ve Esrarkeler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima