Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Anayasa hukukunda Amerika Birleik Devletleri'nin önde gelen akademisyenlerinden Mark Tushnet bu eserinde, Singapur'u geniletilmi bir örnek çalma olarak kullanarak otoriter anayasaclk düüncesini ele almaktadr. Otoriter anayasaclk, ifade hürriyetinin orta düzeyde baskc kontrolü ve kiisel hürriyetler üzerindeki snrlamalarla makul ölçüde serbest ve adil seçimleri bir araya getiren bir hükûmet sistemi olarak tanmlanmaktadr. "Salt" hukuk devleti anayasacln da içermek üzere liberal olmayan anayasacln dier türlerini tanmladktan sonra eser, otoriter ülkelerdeki anayasacln ve mahkemelerin tanmlarnn geniletilmi analiz ve eletirisini sunmaktadr.
Bu tür tanmlarn büyük ölçüde stratejik ve araçsal olduu ve bunlarn bu tür ülkelerde dahi anayasalarn ilevini tamamen açklayamayaca tartlmaktadr. Üstelik kurallarn anayasacla makul normatif ball olduundan anayasacln, otoriter sistemlerde mevcut olduu savunulmaktadr. Eser, otoriter anayasacln özelliklerini tanmlayarak ve yüksek düzeyli sürekli etnik çatmalar gibi belirli sosyal ve siyasi sorunlar olan ülkelerde anayasacln normatif çekiciliinin makul bir savunmasn önererek sonuca varmaktadr. Anayasacln geniletilmesi düüncesinden hareket eden Tushnet özellikle son yllarda dünyann dört bir tarafnda hzla otoriter hâle dönüen ülkelerin analizine önemli katk sunmaktadr.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Diritto

Editore Astana Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/06/2020

Lingua Inglese

EAN-13 1230003959992

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Otoriter Anayasaclk"

Otoriter Anayasaclk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima