Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het boek "Oud voetbal in Rusland" vertelt over het ontstaan en de eerste stappen van het Russische voetbal. Over hoe sportclubs zijn ontstaan, hoe de eerste internationale wedstrijden en toernooien met deelname van Russische voetballers werden gehouden. Het boek beschrijft in detail de kampioenschappen van Rusland, waarin de teams van St. Petersburg, Moskou en Odessa, de reis van het Russische team naar de Olympische Spelen in 1912, de eerste buitenlandse tournee van sovjetspelers in 1923. Het verhaal van deze gebeurtenissen geeft een idee van de belangrijkste ontwikkelingsstadia van het Russische voetbal aan het begin van de eeuw.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Dettagli

Generi Sport » Calcio , Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Yuriy Ivantsiv

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/04/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9780463133989

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Oud Voetbal in Rusland"

Oud Voetbal in Rusland
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima