Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Oude Egyptische Legenden

Margaret Alice Murray
pubblicato da Books Pub

Prezzo online:
2,65

Margaret Alice Murray (Calcutta, 13 juli 1863 - Welwyn, 13 november 1963) was een vooraanstaand Brits egyptoloog en antropoloog. Zij is vooral bekend geworden door haar werk in egyptologie, "de kern van haar academische carrière".Haar naam is ook verbonden aan haar Heksencultus-hypothese, de theorie dat de heksenprocessen in het vroegmoderne Europa en Noord-Amerika een poging waren om een nog overlevende voorchristelijke, heidense religie uit te roeien die gewijd was aan een Gehoornde God. Hoewel deze theorie later betwist en in diskrediet gebracht werd door historici als Norman Cohn, Keith Thomas en Ronald Hutton, had zij toch een belangrijk aandeel in het ontstaan van neopaganistische religies zoals Wicca.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fiabe, miti e leggende » Classici

Editore Books Pub

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/12/2017

Lingua Inglese

EAN-13 1230002049618

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Oude Egyptische Legenden"

Oude Egyptische Legenden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima