Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Oude zaken" van Kate Atkinson is een literaire thriller met privédetective Jackson Brodie in de hoofdrol. "Hadden ze nog meer kunnen boffen? Een hittegolf midden in de schoolvakantie, precies waar hij thuishoorde. Elke ochtend was de zon al lang voor hen op, stak de draak met de dunne zomergordijnen die slap voor hun slaapkamerramen hingen." Privé-detective Jackson Brodie wordt aangesteld om onderzoek te doen naar drie schijnbaar niet verwante zaken. Hoe dieper hij graaft, hoe meer verrassende verbindingen en ontdekkingen bovenkomen. En onmerkbaar raakt hij helemaal verstrikt in het verdriet, de vreugde en het verlangen van zijn klanten. Een absoluut hoogtepunt van de moderne literaire thriller. Kate Atkinson groeide op in New York en studeerde Engelse literatuur. Later ging ze les geven en schreef ze voor vrouwenbladen. Ze won onder meer de Ian St. James Award.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Letteratura, storia e critica » Legal, Thriller e Spionaggio , Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/06/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789025454845

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Oude zaken"

Oude zaken
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima